Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

 

 Artikel 1. Algemeen  

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder leverancier: Farah Detectors ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5810817  en onder afnemer: de ((potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Farah Detectors.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Farah Detectors.
 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief 21% BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 2. Offertes

 1. Farah Detectors is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.
 2. Farah Detectors kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 2. Farah Detectors behoud zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Farah Detectors het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

 1. Alle door Farah Detectors genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief maar reëel. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum overeenkomstig verlaat.
 2. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Farah Detectors te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
 3. Overschrijding van de door Farah Detectors opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 4. Indien de door Afnemer bestelde goederen niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 5. Opzegging/Ontbinding

 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Farah Detectors naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding daaronder begrepen gederfde winst, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft. Het bedrag zal gebruikelijk 12,5% van het overeengekomen aankoopbedrag bedragen welke in rekening zullen worden gebracht als ontbinding- of annuleringskosten.

Artikel 6. Afkoelingsperiode

 1. Nadat de Afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Detectordirect te ontbinden.
 2. Indien de Afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Afnemer dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Farah Detectors te melden. De Afnemer dient het product - na overleg met Farah Detectors - te sturen naar een door Farah Detectors vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking.
 3. Indien de Afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Afnemer de overeenkomst met Farah Detectors ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Farah Detectors deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Farah Detectors het door de Afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de Afnemer terugbetalen. Farah Detectors behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de Afnemer (anders dan die van Farah Detectors of de leverancier van het product) is beschadigd.
 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Farah Detectors schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de Afnemer komt, zal Farah Detectors de Afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Farah Detectors heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7. Betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling (of remboursbetaling). Levering vindt uitsluitend plaats na ontvangst van de complete betaling.
 2. Als de Afnemer een factuur van Farah Detectors niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Farah Detectors op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Garantie

 1. Alle metaaldetectors worden geleverd met tenminste 1 jaar garantie. A-merken met 2 jaar garantie

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Farah Detectors tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Artikel 10. Gebreken; Klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Farah Detectors.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Farah Detectors de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien door Farah Detectors geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Farah Detectors jegens Afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 2. Indien Farah Detectors aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Farah Detectors in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Farah Detectors is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade, letselschade en schade door bedrijfsstagnatie

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Farah Detectors en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Farah Detectors is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Farah Detectors het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.